Winkelwagen

geen items
Totaal:
€ 0,00

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Kantoor Center

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waaronder tevens begrepen onderhouds- en/of reparatieovereenkomsten alsmede overeenkomsten betreffende de levering van zaken en diensten, tussen Kantoor Center Gelderland gevestigd te Arnhem, hierna te noemen: “KC”, en de koper of wederpartij, hierna te noemen: “de wederpartij”.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Elke aanbieding van KANTOOR CENTER is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd.

2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst niet eerder tot stand dan nadat KANTOOR CENTER deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Door KANTOOR CENTER mondeling opgegeven prijzen gelden pas indien deze mondelinge opgave door een schriftelijke offerte wordt bevestigd.

3.2 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief BTW.
3.3 Onderhoudskosten, installatiewerkzaamheden en/of eventueel noodzakelijke voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon– en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekerings-premies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie die plaatsvinden tussen het uitbrengen van de offerte en de levering, geven KANTOOR CENTER het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 4. Levering en transport
4.1 Verzending en transport geschieden voor rekening en risico van de wederpartij , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Indien bij het aannemen van de gekochte zaak door de wederpartij of de vervoerder geen opmerking m.b.t. de verpakking, de emballage en/of de zaak zelf is geplaatst op het afleverdocument, geldt dit document als bewijs dat de gekochte zaak ongeschonden door de wederpartij is ontvangen. Indien de verkochte zaak door KANTOOR CENTER of door een door deze aangewezen derde bij de wederpartij is bezorgd, is de zaak volledig voor risico van de wederpartij, ook indien de eigendom nog niet op de wederpartij is overgegaan.
4.3 De wederpartij is verplicht de gekochte zaak af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking wordt gesteld, dan wel op het moment dat deze hem wordt bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd. Alle risico´s zullen gedurende die periode voor de wederpartij zijn.

Artikel 5. Levertijd
5.1 De overeengekomen levertijd of datum geldt nimmer als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij KANTOOR CENTER schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

5.2 Indien KANTOOR CENTER wegens overmacht of andere omstandigheden die haar bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, niet kan voldoen aan een overeengekomen levertijd, dan heeft KANTOOR CENTER het recht de levering op te schorten totdat aan bedoelde overmacht of andere omstandigheid een eind is gekomen, dan wel heeft KANTOOR CENTER het recht de koopovereenkomst te ontbinden zonder dat KANTOOR CENTER tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

5.3 KANTOOR CENTER is gerechtigd de verkochte zaak in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaak in gedeelten wordt geleverd, is KANTOOR CENTER gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 

Artikel 6. Garantie
6.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 4. Tenzij schriftelijk anders aangegeven, is de garantietermijn 1 jaar.

6.2 De garantie houdt in dat een zaak die materiaal en/of constructiefouten vertoont, naar keuze van KANTOOR CENTER gratis wordt hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaak in zijn geheel wordt vervangen. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van KANTOOR CENTER en dient onverwijld aan KANTOOR CENTER te worden overhandigd.

6.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan een zaak die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.

6.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KANTOOR CENTER (herstel)werkzaamheden of wijzigingen, van welke aard of omvang ook, aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.

6.5 Indien de wederpartij een beroep doet op een door KANTOOR CENTER gegeven garantie, dient de wederpartij KANTOOR CENTER in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van KANTOOR CENTER te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

6.6 Indien KANTOOR CENTER onder de garantie vallend materiaal- en/of constructiefouten heeft hersteld of de desbetreffende zaak heeft vervangen, is KANTOOR CENTER ter zake van haar garantie-verplichtingen volledig gekweten en zal zij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. De wederpartij kan op grond van gebleken materiaal en/of constructiefouten geen ontbinding van de overeenkomst vorderen.

Artikel 7. Betaling
7.1 De betaling van elk gefactureerd bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder dat kosten in mindering mogen worden gebracht of korting mag worden toegepast.

7.2 Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is over het opeisbare bedrag vanaf het moment van in verzuim treden wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a BW.

7.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zijn alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

7.4 KANTOOR CENTER kan toekomstige leveringen opschorten zolang de wederpartij niet aan zijn verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting, betreffende reeds uitgevoerde leveringen heeft voldaan. Voorts is KANTOOR CENTER gerechtigd in die gevallen, alsmede in het geval zij om andere redenen gerechtvaardigd mag twijfelen aan de kredietwaardigheid van de wederpartij, van de wederpartij verlangen dat deze een bankgarantie stelt ter hoogte van de factuurwaarde van de nieuwe levering, voordat KANTOOR CENTER gehouden is tot nieuwe levering over te gaan of tot verdere afwerking van een lopende order.

7.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de facturen die het langst openstaan. De eventuele mededeling van de wederpartij dat een betaling betrekking heeft op een latere factuur, kan door KANTOOR CENTER worden gepasseerd.


Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien KANTOOR CENTER toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen of onrechtmatig handelt en het tekortschieten of de onrechtmatigheid voortvloeit uit opzet of grove schuld van KANTOOR CENTER of van haar leidinggevend personeel, kan zij aansprakelijk zijn voor de schade. Iedere ander vorm van aansprakelijkheid van KANTOOR CENTER wordt hierbij uitgesloten. KANTOOR CENTER is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, schade wegens gederfde winst, vertragingschade of schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij en/of schade wegens door KANTOOR CENTER gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
8.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen van KANTOOR CENTER, wordt in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag dat KANTOOR CENTER in rekening heeft gebracht inzake de betreffende overeenkomst.

8.3 Het recht van de wederpartij op schadevergoeding vervalt indien de wederpartij na het ontstaan ervan niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen 30 dagen de schade schriftelijk aan KANTOOR CENTER heeft gemeld.

8.4 Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt na verloop van één jaar na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

8.5 De wederpartij vrijwaart KANTOOR CENTER voor alle schade die KANTOOR CENTER mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met enige tekortkoming, handelen of nalaten van de wederpartij.

8.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van KANTOOR CENTER op grond van dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is KANTOOR CENTER ten hoogste een bedrag beperkt tot vijf keer het factuurbedrag dat KANTOOR CENTER in rekening heeft gebracht inzake de betreffende overeenkomst, doch in ieder geval 25.000 euro per gebeurtenis, dan wel per een samenhangende reeks van gebeurtenissen.

Artikel 9. Klachten
9.1 De wederpartij dient de gekochte zaak bij aflevering, of zo spoedig als mogelijk daarna, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten of de juiste zaak is afgeleverd, of de afgeleverde zaak wat betreft de kwantiteit overeenstemt met de gemaakte afspraken en of de afgeleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen
die gesteld mogen worden aan het normaal gebruik van de zaak.

9.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze uiterlijk binnen 7 dagen na de aflevering schriftelijk aan KANTOOR CENTER te melden.

9.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 90 dagen na de aflevering, schriftelijk aan KANTOOR CENTER te melden.

9.4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane afleveringen onverkort bestaan. Een afgeleverde zaak kan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan KANTOOR CENTER worden geretourneerd.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan KANTOOR CENTER zijn toe te rekenen. Hieronder zijn mede begrepen stakingen in een ander bedrijf dan in het bedrijf van KANTOOR CENTER, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van KANTOOR CENTER, een algemeen gebrek aan voor de nakoming van de verbintenis benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers en/of andere derden waarvan KANTOOR CENTER afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

10.2 KANTOOR CENTER heeft voorts het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat KANTOOR CENTER haar verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Indien KANTOOR CENTER bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10.4 Indien de overmacht langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Partijen zijn in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 De door KANTOOR CENTER geleverde zaak blijft eigendom van KANTOOR CENTER totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met KANTOOR CENTER gesloten overeenkomsten is nagekomen.

11.2 De door KANTOOR CENTER geleverde zaak mag slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

11.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen, totdat alle facturen van KANTOOR CENTER zijn voldaan.

Artikel 12. Intellectuele eigendom/auteursrechten
12.1 De door KANTOOR CENTER geleverde zaak maakt geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat een door KANTOOR CENTER geleverde zaak wel inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal KANTOOR CENTER naar haar keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

12.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij KANTOOR CENTER hierover niet uiterlijk binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk heeft ingelicht.

Artikel 13. Incassokosten
13.1 Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechte, voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de factuurwaarde.

13.2 Indien KANTOOR CENTER aantoont dat zij hogere kosten heeft moeten maken, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij is de door KANTOOR CENTER gemaakte gerechtelijke kosten alsmede we werkelijk gemaakte advocaatkosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt uitsluitend indien KANTOOR CENTER en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en de rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Voor zover geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn door de rechtbank beslist moet worden, is daartoe uitsluitend de rechtbank Arnhem bevoegd.

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden
KANTOOR CENTER is bevoegd ten alle tijden wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. KANTOOR CENTER zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen in werking zodra de wijzigingen aan de wederpartij zijn medegedeeld.